perjantai 15. elokuuta 2014

Pohdintaa opetussuunnitelman ympärillä

Viikonloppu tuli, eikä yhtään liian aikaisin! Ensimmäinen kunnon työviikko vei mehut näinkin kokeneesta opettajasta. Mutta mukavaa on olla taas töissä. Hienoa, että edelleen pidän työstäni ja ammatinvalinnastani näin paljon.

Olen hieman hämmentynyt tämän lukuvuoden tietotekniikan opetuksen suhteen. Viime vuonna esittelin oppilaille monenlaisia sovelluksia ja harjoittelimme myös ihan perusohjelmien käyttöä. Teimme myös erilaisia elokuvallisia juttuja.

Nyt tuntuu, että haluaisin vähentää sirpaleisuutta ja keskittyä samoilla viikoilla samoihin teemoihin kaikkien luokka-asteiden kanssa. Helpottaisihan se omaakin elämääni.

Netikettiä ainakin pitää käydä läpi. Mitä netissä saa tai ei sovi tehdä?

Koodaus on tapetilla. En koe itseäni tällä saralla vielä asiantuntijaksi, mutta toki tapani syöksyä uusiin asioihin helpottaa varmaankin omaksumista. Teimmehän tietysti jo keväällä jotain. Koodaustunti ainakin. Mutta nyt haluaisin selvittää kunnolla itselleni, mitä uusi ops tarkoittaa tässä kohtaa. Mitä siis olisi vähintään tarkoitus tehdä milläkin luokka-asteella? Olisiko Scratch hyvä? Vai Ruby? Ja taasko alan ajatella tätä asiaa vain sovelluskeskeisesti?

Kävin katsomassa OPS 2016 - Perusopetuksen perusteluonnosta. Siellä sanotaan:

"Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on yleissivistystä ja välttämätön kansalaistaito. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on hyvät mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tarvitaan oppimisympäristöjä, joissa oppilaat käyttävät opiskelussaan monipuolisesti laitteita, ohjelmistoja, sisältöjä ja palveluita. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. "

No niinpä. Välttämätön kansalaistaito ja yleissivitystä. Tältä ei kai kukaan enää voi sulkea silmiään. Mutta miten hyvin saadaan toteutumaan nämä tavoitteet kaikkien oppilaiden kohdalla? Liikaa riippuu vielä kunnan taloudellisesta tilanteesta, painotuksista rahojen jakamisessa (On niin monta muutakin kohdetta tvt:n lisäksi, jonne oikeasti tarvitaan varoja!), opettajien motivaatiosta ja osaamisesta, verkkojen toimivuudesta jne.

"Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella.


1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa."

Tämän koen toteuttavani hyvin jo nyt. Oppilaat tuottavat erilaisia asioita: esitelmiä, tekstejä, äänitteitä, kuvia ja elokuvia. Ja olen pitänyt tärkeänä käyttää ihan tavallisia perusohjelmia monenlaisten netistä löytyvien sovellusten rinnalla. Mutta ymmärtävätkö oppilaat teknologian toimintaperiaatteita? Käyttöperiaatteita kyllä, mutta toiminta?

" 2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti."

Tärkeä asia, ehdottomasti! Ja tätä pitää korostaa jo alakoulun puolella. Tämähän lähtee ihan siitä, että yhteisessä käytössä olevia laitteita käytetään huolellisesti. Jo vuosia on tuntunut siltä, että lapsia on suojattava internetissä luuraavilta möröiltä. On kerrottava rehellisesti, mitä pitää tehdä, jos törmää arveluttaviin asioihin. Aikuisten tuki ja valvonta on välttämätöntä, erityisesti peruskouluikäisten kanssa. Mutta yhä suuremmassa roolissa on se, että oppilaan oma vastuu sisällöntuottajana korostuu. Mitä kannattaa tai saa julkaista? Missä? Miten kommentoidaan asiallisesti? Mitä voi seurata tyhmistä kuvista tai teksteistä, jotka päätyvät laajaan levitykseen?

Toisaalta on tärkeää esitellä, miten valtavan laajan yleisön voi saada hyville asioille. Miten voi esittää mielipiteitään tai ottaa kantaa. Miten maailma on pienentynyt.

"3) Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä."

Tätä olen opettanut jo pitkään. Haemme tietoa ja inspiraatiota internetistä jatkuvasti. Haasteena koen ehkä eniten sen, että oppilaat oppivat löytämään oleellisia asioita ja pysymään kriittisinä löytämänsä tiedon suhteen. Ja tuottamaan lopputuloksen kuitenkin itse!

Hienoa olisi ottaa käyttöön enemmän sitä, että samanikäiset lapset eri kouluilla tekevät yhteistyötä tiedonhankinnassa ja -jakamisessa. Välineet tähän ovat jo olemassa, mutta ainakaan vielä en ole tätä paljoakaan toteuttanut. Ajatelkaa vaikkapa Suomen maantiedon opiskelua niin, että lapset eri puolilta maatamme kertovat omasta alueestaan muille.

"4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin. "

Verkostoituminen on haastavaa alakoulussa. Alle 13-vuotiaat eivät juurikaan saa rekisteröityä moniin sosiaalisen median palveluihin. Mutta opettajillahan ei tällaista estettä ole. On helppoa ja nopeaa löytää kollegoita ja miettiä, miten oppilaat saadaan tutustumaan toisiinsa.

Tässä on minulla vielä haastetta. Oppilaan oma luovuus ja työskentelytapojen etsintä jää usein kiireen ja vähäisen ajan jalkoihin.  Aion ohjata oppilaita enemmän ryhmätöihin, joissa hyödynnetään myös teknologiaa. Ja sitten täytyy pohtia miten ja mille kohderyhmälle tuotoksia jaetaan.

"Lisäksi oppilaita opastetaan tuntemaan teknologian erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys arjessa ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä tässä tapahtuva jatkuva muutos".

Tätä olen tehnyt. Olen jatkuvasti innostunut kokeilemaan erilaisia sovelluksia, enkä rajoita sitä vain itseeni,vaan myös eri-ikäiset oppilaani ovat kokeilleet vaikka mitä! Lue vaikka luokkakohtaisia blogeja! Olemme myös olleet paljon yhteyksissä lähinnä Skypen kanssa eri puolille maailmaa!

"Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina."

Työelämästä puhuminen on vähän kaukaista alakoulussa, mutta tätäkin voi lähestyä vaikka vanhempien kautta.  On tämä kyllä vähän haastavan tuntuinen kohta käytännössä. Ehkä tuo vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyy alakoulussa enemmän vaikkapa kierrätyksestä tai jätteiden lajittelusta puhuttaessa.

"Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Näin he voivat hahmottaa sen merkitystä ja mahdollisuuksia globaalissa maailmassa. "

Tämä on se, mistä koko tvt-innostus minulla alkoi! Olen toteuttanut tietotekniikkaa hyödyntäen yli 30 eTwinning-projektia vuodesta 2006 alkaen! eTwinning tarjoaa turvallisen tavan olla vuorovaikutuksessa muun maalaisten oppilaiden kanssa.  En osaa edes kuvitella, miten muuten voisin toteuttaa tämän kohdan opetusuunnitelmassa.

Tästä tulee pitkä blogikirjoitus, mutta en malta vielä lopettaa.

Tässä on perusteluonnos luokkien 1-2 tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisesta:


"Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian tietoja ja taitoja. Leikinomainen työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään yhä enemmän opiskelun välineenä ja kohteena. Oppilaat oppivat tieto- ja viestintä-teknologian perussanastoa ja tutkivat, mihin tarkoituksiin ja miten sitä käytetään lähiympäristössä.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen:
Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä harjoitellaan ja opitaan niiden keskeiset käyttö- ja toimintaperiaatteet. Oppilaat saavat ohjausta näppäintaitoihin sekä muihin tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoihin. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia kuvien, äänen, videoiden ja animaatioiden tekemisestä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimiseen innostajana.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta:
Oppilaiden kanssa pohditaan ja luodaan yhdessä tieto- ja viestintäteknologian turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Oppilaita ohjataan huomaamaan oikeiden työasentojen ja -tilojen sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitys hyvinvoinnille.

Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely:
Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan toteuttamaan teknologian avulla omia ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Vuorovaikutus ja verkostoituminen:
Oppilaat saavat kokemuksia opetuksessa hyödynnettävien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. "

Ja sama sitten luokilla 3-6:

"Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä ja kokeilla omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä. Pohditaan teknologian vaikutusta omaan arkeen, otetaan selvää sen kestävistä käyttötavoista ja kokeillaan sen tuomia vuorovaikutuksen ja yhteistyön mahdollisuuksia.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen:

Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä sekä kuvan, äänen, videon ja animaation tekemiseen. Opetuksessa tutustutaan ohjelmoinnin perustaitoihin. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan teknologian avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.  

Vastuullinen ja turvallinen toiminta:
Oppilaita ohjataan tieto- ja viestintäteknologian turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palveluiden käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle.

Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely:
Oppilaita opastetaan etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään näitä lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tarjolla olevan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään teknologiaa työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

Vuorovaikutus ja verkostoituminen:
Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa ja välineen luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuun tehtävistään. Heitä kannustetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa ilmaisun välineenä itsenäisesti ja yhdessä. Oppilaat saavat kokemuksia teknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. "

No niin. Onhan tuossa paljon asiaa. Minä olen niin sisällä tietotekniikan opettamisessa ja käytössä, etten koe tätä ollenkaan pelottavana, pikemminkin innostavana. Mutta on tässä nielemistä sellaiselle, joka ei koe tätä aluetta opettajantyöstä omakseen. Toivottavasti me aikuiset pystymme luomaan sellaisia toimintamalleja ja verkostoja, ettei kukaan jää yksin pähkäilemään! Ja kaikki lapset saavat sen, mitä opetussuunnitelman perusteissa lukee!

Hyvää viikonloppua kaikille!


Ei kommentteja: